Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

טפסים להרשמה ומידע שימושי

טפסים להרשמה ומידע שימושי

טפסים כלליים

טופס הוראה לחיוב חשבון

תואר שני בחברה ואמנויות

תקנון לסטודנטים הלומדים לתואר שני בחברה ואמנויות 

טופס רישום לתואר שני בחברה ואמנויות

תואר שני בטיפול באמנויות

תקנון לסטודנטים הלומדים לתואר שני בטיפול באמנויות

טופס רישום לתואר שני בטיפול באמנויות

תואר שני בטיפול באמנויות למטפלים מנוסים

טופס רישום לתואר שני בטיפול באמנות למטפלים מנוסים

תקנון תשפ"ב

תקנון אקדמי תשפ"ב
תקנון שכ"ל תשפ"ב

 
תקנון תשפ"א

תקנון אקדמי תשפ"א
תקנון שכ"ל תשפ"א

תקנון תש"פ

תקנון אקדמי תש"פ

תקנון שכ"ל תש"פ

תקנון תשע"ח

תקנון אקדמי תשע"ח

תקנון שכ"ל תשע"ח

תקנון תשע"ז

תקנון אקדמי תשע"ז

תקנון שכ"ל תשע"ז

תקנון תשע"ו

תקנון אקדמי תשע"ו

תקנון שכ"ל תשע"ו

תקנון תשע"ה

 תקנון שכר לימוד תשע"ה

תקנון תשע"ד

נספח א

נספח ב

נספח ג

נספח ד

נספח ה

נספח ו

• מועד הזכאות לתואר הוא היום שבו אושרה בקשת אישור הזכאות, מבחינה אקדמית ומבחינה מנהלית על ידי כל הגורמים המוסמכים, ללא כל קשר ליום קבלת הציון האחרון. דהיינו: לאחר ביצוע, אישור וחתימה על טופס בקשה לקבלת אישור זכאות ("טופס טיולים").