Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשפ"ב

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.


להלן רשימת הקורסים הניתנים בבי"ס חברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו:

קורסי השלמה – סמסמטר ב' תשפ"א –  מועדי א' ומועדי ב'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה א'01/06/202116:3005/07/202116:30
פסיכופתולוגיה ב'03/06/202116:3008/07/202116:30
מבוא לפסיכולוגיה06/06/202116:0011/07/202116:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'10/06/202116:3015/07/202116:30
פסיכולוגיה התפתחותית ב'14/06/202116:3019/07/202116:30
תיאוריות אישיות17/06/202116:0022/07/202116:00
שיטות מחקר20/06/202116:0025/07/202116:00
פסיכופיזיולוגיה 23/06/202116:0028/07/202116:00
סטטיסטיקה28/06/202116:0030/07/202110:00

קורסי השלמה – סמסמטר ג' תשפ"א –  מועדי א' ומועדי ב'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מבוא לפסיכולוגיה03/09/202109:0008/10/202109:00
פסיכופתולוגיה א' 05/09/202116:3003/10/202116:30
פסיכופתולוגיה ב' 10/09/202110:0005/10/202116:30
פסיכופיזיולוגיה 12/09/202115:0017/10/202116:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'14/09/202116:3010/10/202116:30
סטטיסטיקה17/09/202110:0026/10/202116:00
פסיכולוגיה התפתחותית ב'19/09/202116:3012/10/202116:30
תיאוריות אישיות30/09/202116:0021/10/202116:00
שיטות מחקר01/10/202109:0029/10/202110:00