Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשפ"ג

כל הקורסים מקוונים

מוזמנים לצור קשר עם מחלקת ייעוץ והרשמה טלפון: 09-8656501 שלוחה 1

 

 

מועדי בחינות, סמסטר ב' תשפ"ב 2022 –  מועדי א' ומועדי ב'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה א'07/06/202216:3003/07/202216:30
פסיכופתולוגיה ב'12/06/202216:3007/07/202216:30
מבוא לפסיכולוגיה01/06/202216:0010/07/202216:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'09/06/202216:3005/07/202216:30
פסיכולוגיה התפתחותית ב'14/06/202216:3012/07/202216:30
תיאוריות אישיות28/06/202216:0021/07/202216:00
שיטות מחקר26/06/202216:0017/07/202216:00
פסיכופיזיולוגיה 21/06/202216:0014/07/202216:00
סטטיסטיקה19/06/202216:0019/07/202216:00

מועדי בחינות,סמסטר קייץ –  מועדי א' ומועדי ב'

 

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה א'01/09/202216:3002/10/202216:30
פסיכופתולוגיה ב'11/09/202216:3018/10/202216:30
מבוא לפסיכולוגיה07/09/202216:0023/10/202216:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'04/09/202216:3006/10/202216:30
פסיכולוגיה התפתחותית ב'13/09/202216:3025/10/202216:30
תיאוריות אישיות22/09/202216:0001/11/202216:00
שיטות מחקר29/09/202216:0030/10/202216:00
פסיכופיזיולוגיה 20/09/202216:0020/10/202216:00
סטטיסטיקה15/09/202216:0027/10/202216:00