Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – טיפול באמנויות

קורסי השלמה בפסיכולוגיה – לקראת תואר שני שנה"ל תשפ"ב

קורסי השלמה בפסיכולוגיה במסגרת דרישות הקדם לתואר השני בטיפול באמנות מפורטים בתנאי הקבלה.


להלן רשימת הקורסים הניתנים בבי"ס חברה ואמנויות – הקריה האקדמית אונו:

קורסי השלמה – סמסמטר א' תשפ"ב-  מועדי א' ומועדי ב'

שם הקורס

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

פסיכופתולוגיה א'02/03/202116:0004/04/202116:30
פסיכופתולוגיה ב'04/03/202116:0008/04/202116:00
מבוא לפסיכולוגיה07/03/202116:0018/04/202116:00
פסיכולוגיה התפתחותית א'11/03/202116:0011/04/202116:30
פסיכולוגיה התפתחותית ב'14/03/202116:3020/04/202116:00
תיאוריות אישיות19/03/202110:0022/04/202116:00
שיטות מחקר21/03/202116:0002/05/202116:00
פסיכופיזיולוגיה 24/03/2116:0025/04/202116:00
סטטיסטיקה26/03/202110:0028/04/202116:00