Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ייחודי לתואר השני בחברה ואמנויות: תעודה בהנחיית קבוצות

מובילים שינוי חברתי וגם מקבלים תעודת הנחיית קבוצות
למסיימי התואר השני M.A בחברה ואמנויות, המעונינים בתעודה בהנחיית קבוצות, תינתן אפשרות להשלמת סמסטר לימודים נוסף ובו יינתן דגש על פרקטיקום בתחום העבודה הקבוצתית. סיום הפרקטיקום יזכה את הסטודנטים בקבלת תעודה שעברו הכשרה ב"הנחיית קבוצות" מטעם המכללה האקדמית לחברה ואמנויות.