Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

תנו לי קצת מהנוזל נוזל הזה – שבי מדזיני

סדנת אמנות מרגשת ומעוררת מחשבה עם שבי מדזיני. למדנו והרגשנו את הצבעים במגוון רחב של מרקמים נוזליים.
חקרנו את הקור והחום, את הגבולות ומה קורה כשהם נפרצים, את היכולת של צבע לגעת בצבע, לגעת בחומר, ולגעת במחשבות וברגשות שלנו. יצירות חדשות ומרגשות עושות עכשיו את דרכן אל תיק העבודות וכן – עוד שעות השלמה באמנות מאחורינו. אך מעבר לכך, למדנו גם קצת על עצמנו. התאהבנו קשות בנוזל נוזל הזה על כל גווניו, ונשבינו לגמרי בקסמיה של שבי מדזיני.